MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Październik 2012

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

 POWOŁANIA

 WIARA I SAMOTNOŚĆ

 KOŚCIÓŁ POWSZECHNY

 DUCHOWOŚĆ

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DWUDZIESTOLECIE DIECEZJALNEJ CARITAS

 ROZMOWA "MARTYRII"

 ODSZEDŁ DO PANA

 DIECEZJA

 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MARYI

 WSPOMNIENIA

KULTURA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Szanujmy Boga

 

Albert Camus pod koniec życia, w jednym z wywiadów, stwierdził, że minęła moda na Boga. Przyszedł czas, aby człowiek wreszcie poszukał sobie nowego nauczyciela i mistrza. Który to już filozof ogłaszający wszem i wobec śmierć Boga, a przynajmniej Jego nieatrakcyjność? Najgłośniej obwieszczającym był Fryderyk Nietzsche.

 

Kilka lat temu Tadeusz Różewicz napisał wiersz pt. Bóg jest modny. Oto jego fragment: Bóg jest modny […] Boga zapraszają do telewizji […] występuje między telenowelą argentyńską / kawą i herbatą. Tytuł jest ironiczny. Nie sądzę, aby autor naśmiewał się z Boga, lekceważył Go. Jest to raczej ironia ze współczesnych ludzi, płytkich intelektualnie, a zwłaszcza duchowo, którzy – ze szkodą dla siebie – Boga traktują tak bardzo doraźnie, że aż niepoważnie. Nie Bóg, ale oni są śmieszni. Poeta pokazuje płytkość kultury masowej, która nas coraz bardziej zalewa, wchłania, zubaża.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Będziecie rybakami ludzi

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku na kursie przygotowawczym (propedeutycznym) jest sześciu alumnów pierwszego roku. Są to: Piotr Gajewski (parafia Sejny), Tomasz Krągły (Nowa Wieś Ełcka), Krzysztof Puczyłowski (Augustów – parafia Jana Chrzciciela), Piotr Paliwoda (Biała Piska), Paweł Ciepły (Wilkasy) i Arkadiusz Gutowski (Ełk – parafia Chrystusa Sługi).

 

Najmłodsi alumni uczą się podstaw formacji seminaryjnej. – Od kandydatów na księży oczekuje się, że po ukończeniu seminarium będą potrafili przekazać innym wiarę w Boga, którą sami żyją. Dlatego też powinni odznaczać się pobożnością, wyrażającą się w miłości Boga i bliźniego, nienaganną moralnością, czy też predyspozycjami intelektualnymi, które pozwolą im ukończyć studia wyższe. Kadra moderatorów i wykładowców będzie wspierała alumnów zarówno w formacji duchowej, czyli doskonaleniu żywego kontaktu z Bogiem, jak i w formacji intelektualnej mającej na celu doprowadzenie ich do świadomej i głębokiej wiary – wyjaśnia ks. Dariusz Zalewski, opiekun kursu propedeutycznego.

czytaj więcej

__________________________________________________

Samotność człowieka wierzącego

W liście Benedykta XVI na Rok Wiary znaleźć można takie słowa: Życie chrześcijan zna doświadczenie radości oraz cierpienia. Jak wielu świętych doświadczało samotności! Jak wielu wiernych, także w naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas gdy chciałoby usłyszeć Jego pocieszający głos! Doświadczenia życia, pozwalając na zrozumienie tajemnicy Krzyża i uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), są wstępem do radości i nadziei, którym przewodzi wiara: „ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). Wierzymy z całą pewnością, że Pan Jezus pokonał zło i śmierć. Powierzamy się Jemu z tą pewną ufnością: On, obecny wśród nas, zwycięża moc Złego (por. Łk 11, 20), a Kościół, widzialna wspólnota Jego miłosierdzia, trwa w Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem. Autor tych słów w homilii inaugurującej pontyfikat wypowiedział coś, co wydaje się zaprzeczeniem tego, co przed chwilą zostało zacytowane: Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam — nie jest sam ani za życia, ani w chwili śmierci.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Pięćdziesiąt lat Soboru Watykańskiego II

 

Pięćdziesiąt lat temu rozpoczął się Sobór Watykański II (1962-65). Jego owocem jest szesnaście dokumentów (konstytucje, dekrety, deklaracje). Dotyczą one Kościoła, liturgii, misji, wolności religijnej, ekumenizmu, środków masowego przekazu, świeckich, życia zakonnego, kapłaństwa, biskupów. Sobór zwołał 11 października 1962 roku papież Jan XXIII, a zamknął 8 grudnia 1965 roku Paweł VI. W otwarciu soboru uczestniczyło 2850 ojców soborowych. Nowością było uczestnictwo w obradach obserwatorów niekatolickich reprezentujących 28 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Sobór Watykański II zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył Kościół na dialog ekumeniczny. Poprosiliśmy ks. prał. Zygmunta Sędziaka z Ełckiej Kurii Diecezjalnej do podzielenia się swoją refleksją i wspomnieniami obrazu Kościoła sprzed Soboru Watykańskiego II i po nim.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: KOLNICA I BIAŁOGRZEGI

 

Proboszczem parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Kolnicy i rektorem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Białobrzegach pw. św. Faustyny Kowalskiej jest ks. kan. mgr lic. Arkadiusz PIETUSZEWSKI.

 

Kolnica leży w pobliżu jeziora Kolno. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1710 roku. Mieszkali w niej osacznicy, czyli strażnicy królewscy pilnujący puszczy. W czasie pierwszej wojny światowej miejscowość została całkowicie zniszczona, w 1921 roku odbudowana. W latach 1941-1944 w Kolnicy mieścił się areszt żandarmerii niemieckiej. Przetrzymywano w nim miejscową ludność, którą następnie wywożono do więzienia w Suwałkach, na roboty przymusowe do Niemiec i do obozów koncentracyjnych.

 

W 1973 roku w Kolnicy poświęcono i oddano do użytku kaplicę dojazdową w prywatnym domu p. Anastazji Witkowskiej. W latach 1980-1989 zbudowano kościół. Najpierw pełnił rolę kaplicy w obrębie parafii Studzieniczna, a w 1992 roku stał się świątynią nowej parafii w Kolnicy. Ma oryginalną architekturę. Konsekrowany w 1990 roku przez ówczesnego biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Zawsze interesowała mnie praca na rzecz ubogich

 

Rozmowa z ks. Dariuszem Kruczyńskim – dyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej

 

— Jak rozpoczęła się księdza przygoda z Caritas?

 

Jedenaście lat temu zostałem mianowany wicedyrektorem Caritas, do pomocy ówczesnemu dyrektorowi, ks. Tadeuszowi Hermanowi. Zawsze interesowała mnie praca na rzecz ubogich. Pamiętam, że już jako ministrant pomagałem proboszczowi w pracy na ich rzecz. Sam pochodzę z rodziny wielodzietnej (11 dzieci) i wiem, co to znaczy, gdy ktoś komuś pomaga w potrzebie.

czytaj więcej

 

POWRÓT