MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

MARTYRIA - Miesięcznik Diecezji Ełckiej

Wydawca: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej

 

Redaguje zespół. Red. naczelny: Ks. Jerzy Sikora.

Adres redakcji: pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk, tel./fax (087) 610-01-05.

e-mail: martyria@diecezja.elk.pl  

Konto bankowe: BGŻ S.A. O/Ełk 11 2030 0045 1110 0000 0075 2530. 

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów. Nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

Druk: Libra-Print, al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża, tel. (086) 473-77-84, 218-24-59. 

Pierwszy numer „Martyrii” ukazał się na Wielkanoc 1990 r. Pismo zostało wydane jako biuletyn parafii św. Wojciecha w Ełku. Liczyło osiem stron w małym formacie. Od 1991 r. wydawcą jest Wikariat Biskupi w Ełku. „Martyria” zyskuje podtytuł: „Ducha nie gaście!”. Również ma osiem stron, ale o większym formacie. Z czasem objętość zwiększa się: do dziesięciu stron, do dwunastu… Pojawia się kolor.

25 marca 1992 r. powstaje Diecezja Ełcka. Z tej okazji w kwietniu tegoż roku ukazuje się wydanie specjalne miesięcznika, w którego winiecie pojawia się nazwa nowej diecezji. „Martyria” staje się pismem diecezjalnym, co bardziej uwyraźniono w kolejnym majowym numerze, gdzie też podano wydawcę: Ełcką Kurię Biskupią. Redaktorem naczelnym jest ks. Roman Szewczyk. Od września 1992 r. następuje zmiana redaktora naczelnego i funkcję tę zaczyna pełnić ks. Marian Szczęsny. Pismo systematycznie zwiększa objętość oraz zakres tematyczny, najpierw do szesnastu stron – potem dwudziestu, a od marca 1998 r. liczy 24 strony.

Od listopada 1998 r. redaktorem naczelnym „Martyrii” jest ks. Jerzy Sikora. Z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej, w czerwcu 1999 r. ukazuje się numer okolicznościowy – „papieski” diecezjalnego miesięcznika, cały na papierze kredowym i w kolorze. Od 2004 roku organizowany jest Poetycki Konkurs „Martyrii”.

„Martyria” ma charakter pisma regionalnego. Tym swoistym regionem jest nasza Diecezja Ełcka. Dominuje tematyka religijna, a oprócz niej społeczno-kulturalna. „Martyria” przez szesnaście lat wydawania już dobrze zadomowiła się w społeczności lokalnej. Ma swoich stałych, wiernych czytelników i nabywa nowych.

 

POWRÓT