Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA NOWE INSTRUMENTY I DOMUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2021-2027

NOWE INSTRUMENTY I DOMUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2021-2027

557
0

Pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku dotyczy głównie: zielonej architektury; łagodzenia skutków klimatu; ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Dwie kluczowe strategie: „na rzecz bioróżnorodności” oraz „od pola do stołu” (dokumenty Europejskiego Zielonego Ładu), określają lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi i bioróżnorodnością. Celem głównym takiego podejścia jest ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli oraz zwiększenie konkurencyjności UE.

Jedną z nowych dobrowolnych propozycji dla rolników będą tzw. ekoschematy, a nowym kluczowym dokumentem dla każdego kraju UE: Plan Strategiczny WPR na lata 2021-2027.

 1. EKOSCHEMATY – to nowy dobrowolny rodzaj płatności dla rolników, za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu w ramach I filara WPR na lata 2021-27.  Zobowiązania wynikające z ekoschematów, to dodatkowe, różne od innych wymogów (np. rolno-środowiskowo-klimatycznych) z drugiego filara WPR. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności, a  państwo członkowskie musi określić konkretne praktyki oraz warunki ich realizacji. Trwają jeszcze dyskusje i ustalenia dotyczące wyboru ekoschematów dla polskich rolników, z wymienionych poniżej:
 • Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika
 • Mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych – luki skowronkowe
 • Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo
 • Zimowe pożytki dla ptaków
 • Wsiewki śródplonowe
 • Produkcja integrowana
 • Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
 • Strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych
 • Korzystna struktura upraw
 • Obszary z roślinami miododajnymi
 • Uproszczone systemy upraw
 • Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę
 • Zmianowanie
 • Międzyplony ozime
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
 1. Kluczowe obszary wsparcia Planu Strategicznego WPR 2021-27 dla Polski
 2. Dochodowe rolnictwo
 • Konkurencyjność -innowacyjność, przetwórstwo, jakość produktów, skracanie łańcucha, wzrost efektywności czynników produkcji; wymiana pokoleniowa, dostęp do ziemi.
 • Wsparcie dochodów rolniczych – wysokość wsparcia bezpośredniego i dla obszarów ONW, rozwój działalności okołorolniczej.
 • Kooperacja – współpraca między rolnikami, powiązania z innymi uczestnikami łańcucha żywnościowego.
 • Zarządzanie ryzykiem – udoskonalenie i upowszechnienie instrumentów zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych, głównie ubezpieczenia dochodów rolniczych.
 1. Środowisko i klimat
 • Reagowanie na zmiany klimatu-poprawa dostępności wody (różne formy retencji, nawodnienia, dostosowania organizacyjne i technologiczne) oraz zmniejszenie emisji GHG i amoniaku (w zakresie efektywności energetycznej, OZE, produkcji zwierzęcej, nawożenia, agrotechniki, inne).
 • Ochrona zasobów naturalnych – wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności, poprzez stosowanie korzystnych dla środowiska praktyk i inwestycji.
 1. Bezpieczna żywność – zdrowy konsument
 • Zrównoważone stosowanie antybiotyków, nawozów i pestycydów – promocja oraz wsparcie integrowanej ochrony roślin, podwyższonych standardów produkcji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, antybiotyków, nawozów i dobrostanu zwierząt.
 • Krajowe pasze – krajowe zasoby genetyczne roślin; technologie produkcji pasz i rozwój rynku.
 • Budowanie świadomości konsumentów – promocja rolnictwa ekologicznego i innych systemów jakości żywności i narzędzi informowania o produktach oraz skracanie łańcucha dostaw.
 1. Żywotne obszary wiejskie
 • Rozwój usług dla ludności wiejskiej – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zielonej energii, cyfryzacji.
 • Aktywizacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców – pomoc w aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, zmarginalizowanych, wykluczonych społecznie.
 • Inteligentne wsie.
 • Rozwój usług pozarolniczych – rolnictwo społeczne ,turystyka wiejska, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze.

1-4 .Wymiana wiedzy i innowacji-dotyczy wszystkich ww. obszarów wsparcia

 • Poprawa systemu wymiany wiedzy i innowacji.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rolników i innych mieszkanców.
 • Kompleksowe wsparcie doradcze rolników.

mgr inż. Maria Suszko – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich WMODR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here