Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA CO NOWEGO W  ROKU SZKOLNYM  2020/2021

CO NOWEGO W  ROKU SZKOLNYM  2020/2021

565
0

Jaki będzie nowy rok szkolny? O organizację pracy szkół pytają rodzice, nauczyciele, dyrektorzy a przed wszystkim uczniowie. Już wiemy, że we wrześniu młodzież wróci do szkół. Jednak w sytuacji dalszego wzrostu zachorowań na COVID-19 możliwe będą inne warianty kształcenia.

Nowy rok szkolny to także wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji i kontynuacja procesu wzrostu płac dla nauczycieli.

Trzy modele kształcenia

Ze względu na  zagrożenia COVID-19 w  roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach oświatowych będą możliwe trzy modele kształcenia. Model stacjonarny, to tradycyjna nauka w szkole z zachowaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEN. Model mieszany zakłada częściową organizację pracy szkół w formie zdalnej i częściową w formie stacjonarnej.

Trzeci model organizacji pracy placówek, to organizowanie zajęć tylko w formie zdalnej.

O wyborze modelu kształcenia  decydował będzie dyrektor, uwzględniając  aktualną sytuację epidemiologiczną w danej szkole. W przypadku wystąpienia podwyższonego zagrożenia zakażeniem COVID-19 dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić  pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: mieszana forma kształcenia lub nauczanie zdalne.

Wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN

    Wytyczne zawierają szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole lub placówce oświatowej. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Branżowa szkoła II stopnia

Od 1wrzesnia 2020 r. w polskim systemie edukacji rozpoczną działalność branżowe szkoły II stopnia. Nauka w tym typie placówki będzie trwała dwa lata, a kształcenie obejmowało będzie przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe realizowane na kursach kwalifikacyjnych.

Nowy typ szkoły dedykowany jest absolwentom branżowych szkół I stopnia. Ci z nich, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali wykształcenie zasadnicze branżowe, będą mieli teraz możliwość dalszego kształcenia w zawodach na poziomie technika. Dzięki temu zdobędą wykształcenie średnie branżowe oraz (po zdaniu egzaminu zawodowego) uzyskają dyplom technika. Ponadto absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie przerwali nauki po szkole branżowej I stopnia, będą  mogli  przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów:  języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Otrzymają oni takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum ogólnokształcącego, czy technikum i będą  mogli ubiegać się o miejsce na każdym wybranym kierunku studiów wyższych.

Nowy przedmiot

W roku szkolnym 2020/2021  w szkołach ponadpodstawowych – liceach ogólnokształcących i technikach – będzie mógł być nauczany w klasie pierwszej nowy przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Celem tych zajęć jest pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Nowa podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji.  Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej.

Łacina nauczana będzie – tak jak pozostałe przedmioty do wyboru – w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Sukcesywny wzrost wynagradzania nauczycieli

Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej od 1 września nauczyciele otrzymają kolejną podwyżkę płac o 6%. Będzie to już czwarta podwyżka  i po jej zrealizowaniu pensje nauczycieli od 2018 r. wzrosną łącznie o 28%. Środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli samorządy otrzymały w subwencji oświatowej  na 2020 r.

Warto przypomnieć, że już wcześniej wdrożono szereg rozwiązań wzmacniających system wynagrodzeń nauczycieli. W roku 2019 zagwarantowano ustawową minimalną kwotę dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Do dodatku funkcyjnego, w wysokości określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, uprawniono także nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Ponadto, od września 2019 r. dla nauczycieli rozpoczynających staż w szkole, wprowadzone zostało jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Wojciech Cybulski

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here